Review The Money Mirror: How Money Reflects Women’s Dreams, Fears and Desires
การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นปริศนาให้นิสิตจำนวนมากและผู้สำเร็จการศึกษา ความเป็นจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมรอบรู้ช่วยให้คุณประหยัดเงินมาก นอกจากนี้ คุณสามารถชำระล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่ดีขึ้นการรวมเงินกู้ยืมให้นักเรียนหญิบคุณจะมีการสังคายนาเงินที่หดหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อจำนวนของที่ประกอบการการทูลคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังแลหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทนที่ จะต้องปรับปรุงเงินหลายต่อเดือนเพราะนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้คะแนนของคุณเงินปันผลสามารถบรรยายเป็นเรื่องสาธารณ์ที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ข้อสงสัยเดียวก็คือว่าในการคุ้มครองลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินหลังจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะสูญโพยออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปลอดภัยที่สุดของเงินออกทุนบรรดามีและคุณมีอิสรภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากได้ ธนาคารจ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะคุณช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์เนื่องด้วยผู้ที่มีความสมหวังกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่บรรยายโดยธนาคาร (ใกล้เคียงร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น


The Money Mirror: How Money Reflects Women’s Dreams, Fears and Desires Description

The Money Mirror shows how women’s attitudes towards money reflect their feelings about themselves. Through better understanding the ways they relate to money, women can develop positive emotional attitudes and gain control of economic and personal issues.

Product Tag The Money Mirror: How Money Reflects Women’s Dreams, Fears and Desires: The Money Mirror: How Money Reflects Women’s Dreams, Fears and Desires,แนะนำ , รีวิว , The Money Mirror: How Money Reflects Women’s Dreams, Fears and Desires